Interakce proteinů viru hepatitidy typu B s hostitelskou buňkou

Virus hepatitidy typu B (HBV) představuje celosvětovou zdravotní hrozbu a ovlivňuje životy více než 400 milionů lidí. Chronická infekce virem HBV způsobuje závažná jaterní onemocnění, která mohou vést až k rozvoji jaterní cirhózy a rakoviny jater.

Klíčovou roli v chronické virové infekci hraje kovalentně uzavřená kruhová DNA (cccDNA), která přetrvává v jádře infikovaných buněk a slouží jako intermediát při replikaci virové DNA a také jako templát pro transkripci. Dosud ovšem není známa role jednotlivých virových proteinů v navození či regulaci chronické infekce HBV a eliminace virové cccDNA představuje výzvu v léčbě virové infekce.

Naším hlavním cílem je popsat roli, kterou ve stimulaci virové transkripce a rozvoji chronické hepatitidy typu B sehrává protein HBx. Biologické funkce tohoto multifunkčního proteinu závisí na interakcích s řadou buněčných proteinů. V minulosti byl popsán význam interakce HBx s buněčným proteinem DDB1, který slouží jako adaptor Cul4:E3-ubikvitinligázy. Interakce proteinu HBx s Cul4:E3 komplexem vede k degradaci buněčného proteinu Smc5/6 – restrikčního faktoru, který blokuje virovou transkripci (Decorsière et al. 2016). Naše skupina se zaměřuje na strukturní charakterizaci komplexů, které v buňce vznikají během degradace restrikčního faktoru Smc5/6.

Další projekt je zaměřen na postranslační úpravy HBe proteinu. HBe je v hostitelské buňce syntetizován ve formě prekurzoru, který je postupně translokován a zkracován. Jeho konečný produkt nazývaný p17 je sekretován z buňky a slouží jako klinický marker pro infekci HBV. V našem projektu studujeme faktory, které ovlivňují tyto úpravy HBe a roli hostitelských faktorů v buněčné lokalizaci HBe. 

Publikace projektu

Lidé

Aleš Zábranský, Helena Zábranská, Michal Doležal, Vicent Llopis-Torregrosa, Karolína Štaflová, Kamila Clarová, Olena Berehovska, Romana Hadravová, Romana Cubínková